450,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 4298

✪KHA CÔ TẾCH

✪RANK 5

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 4298

400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 4292

✪KHA CÔ TẾCH

✪RANK 5

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 4292

400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 4291

✪HIỀN SOCIU

✪RANK 5 9 HOKAGE CẢI TRANG +16

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 4291

400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 4275

✪LÀNG SƯƠNG MÙ 1

✪RANK 5 4 HOKAGE CẢI TRANG +16

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 4275

400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 4261

✪LÀNG SƯƠNG MÙ 1

✪RANK 5 8 HOKAGE

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 4261

400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 4251

✪LÀNG CÁT 5

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 4251